Публічна оферта

Публічна оферта Про надання добровільної благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://spasinnya.com (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», та є офіційною і публічною пропозицією РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ “СПАСІННЯ” М. ВИШНЕВЕ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, далі іменується «Громада», в особі старшого пастора Савочки Пилипа Михайловича, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет та істотні умови котрого вказані нижче:   

  1. Терміни та визначення:

Акцепт – повне й безумовне прийняття публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу з допомогою платіжних форм і засобів розміщених на сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Громади через установи банків. Моментом акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Громади.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійснення Благодійником грошового переказу для Досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Громади відповідно до Договору та Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

  1. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Громади грошових коштів для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Громади.   

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повну мірою усвідомлює предмет Договору та мету збору пожертвує.

Договір укладається шляхом безумовно та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Громада, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 18 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Погоджують, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без Підписання письмовий примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватись умов Договору.

Договір розміщено на сайті  https://spasinnya.com у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Громади.

Благодійник НЕ може запропонувати свої умови Договору.

  1. Права і обов’язки сторін:

Громада має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Громади відповідно до Договору та Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриманий добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

 – Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Громади у спосіб зазначеним у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.     

  1. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

  1. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертвує триває до моменту ліквідації Гроади, якщо інший термін НЕ буде визначений Громадою.

  1. Порядок Загального доступу до звітів Громади

Доступ до звітів Громади здійснюється Шляхом розміщення їх на сайті в рубриці «Звіти».

Інша інформація може надаватися Громадою в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

  1. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з Перерахування пожертвування Несе Благодійник.
  2. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних. 

До відносин між Благодійником і Громадою застосовуються положення законодавства України.